Warto wiedzieć

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub wychowanków usamodzielniających się spełniających warunki ustawowe. 

W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
 
W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego dziecko przebywa nie dłużej niż 4 miesiące, w przypadkach określonych ustawą okres może być przedłużony do 8 miesięcy. 
 
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko:
  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku określonym w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka:
  • jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3;
  • powyżej 10. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną.
W przypadku przyjęcia dziecka bez orzeczenia sądu, pogotowie rodzinne w ciągu 24 godzin informuje
o tym właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej.
 
W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności:
  • dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • małoletnie matki z dziećmi.
W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej nie można w tym samym czasie umieścić dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 
W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz wychowanków, którzy osiągnęli  pełnoletniość.
 
W razie konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka rodzeństwa, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.
 
Kiedy dzieci umieszcza się w rodzinie zastępczej?
 
W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać ze swoimi rodzicami. Najczęściej zdarza się, że rodzice tych dzieci mają ograniczoną władzę rodzicielską, są jej pozbawieni, albo jest ona zawieszona. Bycie rodziną zastępczą oznacza zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, czuwanie nad jego życiem, lecz nie jest równoznaczne z przejęciem całkowitej opieki nad nim, a tylko pieczy bieżącej.
 
Rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. Dziecko może pozostać w rodzinie zastępczej do pełnoletniości (w przypadku dalszego kształcenia - dłużej), ale również, w wyniku zmiany sytuacji prawnej (przywrócenie lub pozbawienie praw rodzicielskich), może ustać potrzeba sprawowania dalszej opieki zastępczej. Kandydaci na rodziny zastępcze podejmując decyzję o rodzinie zastępczej muszą brać pod uwagę możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej.