Prawa rodziców

Zgoda oraz warunki przyjęcia dziecka
 
Dziecko w rodzinie zastępczej umieszcza się po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 
Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka jest przygotowywana na przyjęcie dziecka przez organizatora pieczy zastępczej poprzez:

  • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;
  • przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka, następującej dokumentacji:
  1. odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot — również odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica,
  2. dokumentacji o stanie zdrowia dziecka,
  3. dokumentów szkolnych, w szczególności świadectw szkolnych i kart szczepień,
  4. diagnozy psychofizycznej dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją,
  5. planu pracy z rodziną biologiczną przekazanego organizatorowi przez asystenta rodziny.

 
Niezależnie od dokumentacji, o której mowa wyżej, rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do otrzymania lub wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji medycznej dotyczącej przyjętego dziecka.
W przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka wymagającego natychmiastowej pomocy lub umieszczenia dziecka na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazuje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacje i dokumentacje, o których mowa wyżej, niezwłocznie po przyjęciu dziecka.
 
Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orzeczenia sądu, umowy o powierzeniu opieki oraz w sytuacjach interwencyjnych.
 
URLOP
Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych
w okresie 12 miesięcy.