Kryteria wyboru

Bycie rodzicem w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko wokół nas tak dynamicznie się zmienia, stanowi nie lada wyzwanie. Oczywiście rodzicielstwo – świadome i refleksyjne, nie jest nam dane ot tak, po prostu. Rodzicem stajemy się każdego dnia, kiedy mierzymy się z tym, co ono ze sobą niesie. Nie inaczej jest z rodzicielstwem zastępczym. Budowanie relacji z dzieckiem to szereg wyzwań
i konieczność zmierzenia się z trudnymi czasem emocjami. Każdy dzień niesie zmiany, nie każdy jest łatwy i nie każdy przynosi wyłącznie pozytywne emocje.

W procesie „stawania się” rodzicem zastępczym ważnym elementem jest podjęcie świadomej decyzji
o zmierzeniu się z tym trudem. Osoby chcące zostać rodzicem zastępczym powinny wiedzieć, że należy spełnić kilka warunków, aby móc pełnić funkcję rodziny zastępczej.

I tak – Rodzicami Zastępczymi mogą zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, która:

  • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie jest ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych;
  • jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (dot. -rodziny niezawodowe, zawodowe i RDD)
  • co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów (dot. - rodzina zastępcza niezawodowa)
  • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,  
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,              
c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego

  • posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej (rodziny zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka)

Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia kandydaci na rodziców zastępczych mogą wnioskować do organizatora pieczy zastępczej o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków ustawowych dot. pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Co dalej? Aby zostać rodziną zastępczą zawodową:
 
Osoby spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (opisane wyżej) składają wniosek do starosty o zawarcie umowy o utworzenie rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka.
 
Starosta (Prezydent) zawiera powyższe umowy w ramach limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, określonego w 3-letnim powiatowym programie dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej.
 
Rodzina zastępcza niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadająca opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka może wnioskować do starosty o zawarcie umowy
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
Umowę zawiera się na okres 4 lat.