Etapy rekrutacji

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka powinny zgłosić się do organizatora pieczy zastępczej.

We Wrocławiu oznacza to kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem tel. (71) 796 40 83 lub poprzez adres email: benita.dobrzanska@mops.wroclaw.pl
Swoje zgłoszenia oraz zapytania można również kierować wprost do Fundacji MAIO na adres: joanna.kempa@fundacja-maio.pl oraz pod numerem tel: +48 508 040 333

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest skompletowanie przez kandydatów dokumentów, stanowiących podstawę do zakwalifikowania jako rodziny zastępczej oraz przedłożenia w sądzie
(art. 42 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011).

Następnie kandydaci biorą udział w szkoleniu. Szkolenie jest bezpłatne. Równocześnie ze szkoleniem trwa diagnoza psychologiczna kandydatów. Po szkoleniu kandydaci otrzymują zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia. Na wniosek kandydata posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków, o których mowa we wspomnianym powyżej art.42, oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Szkolenie trwa około 11 tygodni.